چرا قانون مربوط به ماهواره باید تغییر کند؟

چرا قانون مربوط به ماهواره باید تغییر کند؟ روزنامه «ابتکار» افزوده است: گرچه قانون می‌گوید که استفاده از ماهواره در ایران منع قانونی دارد اما چه آن 70 درصدی که قانون را زیر پا می‌گذارند و مشتاقانه پای سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای می‌نشینند و چه آنهایی که ماهواره ندارند، قریب به اتفاق به قانون بی‌توجهند. شاید Read more…