مدارس برای ثبت نام حق دریافت هیچ وجهی را از دانش آموز ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان: مدارس برای ثبت نام حق دریافت هیچج وجهی را از دانش آموز ندارند سنندج – مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: اخذ وجه به غیر از هزینه بیمه و کتب درسی در زمان ثبت نام مدارس از دانش آموزان غیرقانونی بوده و در صورت شکایت پیگیری و برخورد می‌شود. به Read more…