لوو: شواینی هنوز آماده نیست

لوو: شواینی هنوز آماده نیستسرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد. لوو: شواینی هنوز آماده نیست سرمربی آلمان به ابهام در وضعیت باستین شواین اشتایگر و متس هوملس اذعان کرد.لوو: شواینی هنوز آماده نیست آهنگ جدید