قطعه‌ سازان محرک قراردادهای خارجی؟

قطعه‌ سازان محرک قراردادهای خارجی؟اجرای قراردادهای جدید صنعت خودرو کشور در حالی از انتهای امسال کلید خواهد خورد که با توجه به شرایط کمی و کیفی قطعه‌سازان داخلی، مشخص نیست آنها در این ماجرا نقش محرک را خواهند داشت یا سرعت‌گیر. قطعه‌ سازان محرک قراردادهای خارجی؟ اجرای قراردادهای جدید صنعت خودرو کشور در حالی از Read more…