شرط برقراری پرواز بین ایران و آمریکا

شرط برقراری پرواز بین ایران و آمریکارئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برای برقراری پرواز بین ایران و آمریکا باید قراردادهای آن بین سازمان های هواپیمایی دو کشور به امضا برسد. شرط برقراری پرواز بین ایران و آمریکا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برای برقراری پرواز بین ایران و آمریکا باید قراردادهای آن بین سازمان های Read more…