سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال

سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبالبعد از 8 سال برای سومین بار در مسابقات جوانان آسیا عنوان قهرمانی را به دست آوردیم. سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال بعد از 8 سال برای سومین بار در مسابقات جوانان آسیا عنوان قهرمانی را به دست آوردیم.سومین عنوان قهرمانی جوانان آسیا در بسکتبال عکس های Read more…