کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند

کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماندهیچگونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساختهای موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند هیچگونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساختهای Read more…