سهام شرکت ارج متعلق به چه کسانی است؟

سهام شرکت ارج متعلق به چه کسانی است؟خبر تعطیلی و فروش کارخانه ارج درحالی منتشر می شود که یکی از سوال های مطرح این است که سهام این شرکت متعلق به چه شرکت ها … سهام شرکت ارج متعلق به چه کسانی است؟ خبر تعطیلی و فروش کارخانه ارج درحالی منتشر می شود که یکی Read more…