سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است

سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران استرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست. سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست.سخت ترین قانون کار در Read more…