رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان

رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمانرئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از رونمایی و معرض نقد و بررسی قرار دادن پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان خبر داد و … رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از رونمایی و معرض Read more…