27 میلیون زن بیکار و فقط 4 میلیون شاغل

27 میلیون زن بیکار و فقط 4 میلیون شاغلسقف‌های شیشه‌ای* و قوانین نانوشته‌ای که مردان را محق‌تر از زنان برای کارکردن می‌دانند، باعث شده از ٢٧‌ میلیون نفر از زنان کشور که در سن کار به سر می‌برند فقط سه‌‌میلیون‌و ٩٠٠‌ هزار نفر وارد بازار کار شوند. 27 میلیون زن بیکار و فقط 4 میلیون Read more…