گزارش روز:/ بارسا، ورزشگاه گرانادا و خاطره 40 ساله رئال

گزارش روز:/ بارسا، ورزشگاه گرانادا و خاطره 40 ساله رئالاز آخرین باری که یک تیم موفق شده در زمین گرانادا قهرمانی خود را مسجل کند 40 سال می گذرد. گزارش روز:/ بارسا، ورزشگاه گرانادا و خاطره 40 ساله رئال از آخرین باری که یک تیم موفق شده در زمین گرانادا قهرمانی خود را مسجل کند Read more…