نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی

نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدینخستین رای گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل برگزار شد.۰۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی نخستین رای گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل برگزار شد.۰۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد نخستین رای Read more…