رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران

رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهرانهیئت ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی «متئو رنتزی» را همراهی می کنند.۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در تهران هیئت ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی «متئو رنتزی» را همراهی می کنند.۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین رایزنی های نخست وزیر ایتالیا در Read more…