ذخیره تصاویر دیجیتالی روی دی ان ای

ذخیره تصاویر دیجیتالی روی دی ان ای دی ان ای یكی از مولفه های بیولوژیكی اصلی در ساختار تمام ارگانیسم های زنده محسوب می شود. دی ان ای حاوی كدهای ژنتیكی است كه شخصیت و هویت ما را تعیین می كنند. اگر محققان بتوانند این فرآیند را به طور بهینه و در مقیاس بزرگ اجرا Read more…