حمایت کاپیتان سابق دورتموند از هوملس

حمایت کاپیتان سابق دورتموند از هوملسمتس هوملس روزهای پر حاشیه ای را در وستفالن سپری می کند و همچنان مورد غضب هواداران دورتموند قرار دارد. حمایت کاپیتان سابق دورتموند از هوملس متس هوملس روزهای پر حاشیه ای را در وستفالن سپری می کند و همچنان مورد غضب هواداران دورتموند قرار دارد.حمایت کاپیتان سابق دورتموند از Read more…