طارمی، دوجایزه همزمان گرفت

طارمی، دوجایزه همزمان گرفتمهاجم تیم پرسپولیس دوجایزه همزمان دریافت کرد. طارمی، دوجایزه همزمان گرفت مهاجم تیم پرسپولیس دوجایزه همزمان دریافت کرد.طارمی، دوجایزه همزمان گرفت خرید رنک گوگل شهرداری