دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم

دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستممدافع تیم ملی برزیل تاکید کرد که از آمادگی لازم برای شرکت در رقابت های کوپا آمه ریکا برخوردار است. دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم مدافع تیم ملی برزیل تاکید کرد که از آمادگی لازم برای شرکت در رقابت های کوپا آمه ریکا برخوردار است.دنی Read more…