کشتی اماراتی در آبراه خلیج فارس متوقف شد

کشتی اماراتی در آبراه خلیج فارس متوقف شدیک فروند کشتی اماراتی به دلیل استفاده نکردن از نام بین المللی خلیج فارس و به منظور صیانت از هویت این آبراه تاریخی، در بررسی های مرکز … کشتی اماراتی در آبراه خلیج فارس متوقف شد یک فروند کشتی اماراتی به دلیل استفاده نکردن از نام بین المللی Read more…