خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است

خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد استخطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز از قطعی شدن قرارداد مانوئل ابراز رضایت کرده و عنوان داشت که با وجود او مشکلی در دروازه نخواهند داشت۔ خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز از قطعی شدن قرارداد مانوئل ابراز رضایت کرده و عنوان Read more…