خداحافظی‌استیونس‌بامربیگری‌به‌دلیل‌ناراحتی‌قلبی ::

هوب استیونس، سرمربی هلندی هوفنهایم، عصر امروز و موقعی که در یک نشست خبری حاضر شد، اشک در چشمانش حلقه زده بود. free download movie مجله اتومبیل