جانشین صفدر حسینی مشخص شد

جانشین صفدر حسینی مشخص شدرییس جمهور در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. جانشین صفدر حسینی مشخص شد رییس جمهور در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.جانشین صفدر حسینی مشخص شد مهارت برتر