تاکنون حرفی از مربیگری نوری نشده است/ رضاییان: یکی دو روز آینده به نتیجه می رسیم

مدیرعامل ملوانی ها می گوید در روزهای آینده طی جلسه ای که خواهند داشت در رابطه با وضعیت مربیگری ملوان در لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد. موسیقی روز مرجع سلامتی