خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند

خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستندروحانی: میزان بیکاری در بین جوانان 19 تا 34 سال حدود 30 درصد است و این خطر بزرگی برای جامعه است. خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند روحانی: میزان بیکاری در بین جوانان 19 تا 34 سال حدود 30 درصد است و این خطر بزرگی برای جامعه است.خطر! جوانان ایرانی Read more…