گشایش مجتمع پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهور

گشایش مجتمع پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوردر ادامه سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی، مجتمع پتروشیمی مهاباد امروز با حضور رئیس جمهورگشایش می یابد.۰۷:۰۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد گشایش مجتمع پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهور در ادامه سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی، مجتمع پتروشیمی مهاباد امروز با حضور رئیس جمهورگشایش Read more…