جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود

جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبودسرمربی پیکانی ها می گوید برای ما تفاوتی نداشت که چه قرعه ای برای بازی های لیگ شانزدهم نصیب مان شود. جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود سرمربی پیکانی ها می گوید برای ما تفاوتی نداشت که چه قرعه ای برای بازی های لیگ شانزدهم نصیب Read more…