دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف

دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریفبنیاد حسین اف سفیر جدید آذربایجان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خویش را تقدیم کرد.۲۰:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف بنیاد حسین اف سفیر جدید آذربایجان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خویش را Read more…