عدم توازن توسعه خوزستان با میزان ثروتش

شوراها طبق قانون اساسي مديريت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادي ديگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان مي گذارند. توفيق شوراها در دستيابي اهدف، سرمايه ارزشمند اعتماد عمومي را افزايش مي بخشد و زمينه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه هاي پيشرفت و توسعه کشور Read more…