«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بودمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود. «ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در Read more…