طارمی: من تازه وارد هستم، نه بزرگتر پرسپولیس

ستاره این روزهای قرمزها از هواداران و خبرنگاران به خاطر رفتار اخیرش عذرخواهی می کند. خبر دانشجویی مدلینگ