گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتختطبق آمارهای ارائه‌شده در دهه 80بیش از 80 درصد گداهای استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر کودکان و زنان قربانیان … گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت طبق آمارهای ارائه‌شده در دهه 80بیش از 80 درصد گداهای استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر کودکان Read more…