سپرده بانکی به بازار مسکن وارد می شود؟

سپرده بانکی به بازار مسکن وارد می شود؟کارشناسان مسکن معتقدند کاهش سود سپرده بانکی می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند، اما در شرایط رکودی افراد از سرمایه گذاری در این بخش سر باز می زنند. سپرده بانکی به بازار مسکن وارد می شود؟ کارشناسان مسکن معتقدند کاهش سود سپرده بانکی می تواند به Read more…