بازگشت پودولسکی به کلن محال است

بازگشت پودولسکی به کلن محال استسرمربی کلن عقیده دارد لوکاس پودولسکی دیگر به این تیم بازنمی‌گردد. بازگشت پودولسکی به کلن محال است سرمربی کلن عقیده دارد لوکاس پودولسکی دیگر به این تیم بازنمی‌گردد.بازگشت پودولسکی به کلن محال است گوشی موبایل