دو بمب ساعتی اقتصاد ایران

دو بمب ساعتی اقتصاد ایراندکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یك بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است كه نسبت بسیار بالایی است. دو بمب ساعتی اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو Read more…