مصرف برق را کم نکنید، تابستان بحران داریم

مصرف برق را کم نکنید، تابستان بحران داریمبا وجود افزایش بارش‌ها و وجود آب و هوای متبوع بهاری در اکثر استان‌ها، پیک مصرف برق درحالی رو به افزایش بوده که توانیر از احتمال وقوع بحران برقی در تابستان خبر می‌دهند. مصرف برق را کم نکنید، تابستان بحران داریم با وجود افزایش بارش‌ها و وجود آب Read more…