تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب

تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آبمشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های بخش آب کشور گفت: صیانت از آب‌های زیرزمینی، باروری ابرها و مدیریت حوضه‌ای از مهم‌ترین مسائل است. تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب مشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های بخش آب کشور گفت: صیانت از آب‌های زیرزمینی، باروری ابرها و مدیریت حوضه‌ای Read more…