بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست

بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیستبرنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا گذاشته می‌شود. بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست برنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا Read more…