یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کند

یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کندبعد از رکوردگیری در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در کلاچای یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کند. یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کند بعد از رکوردگیری در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در کلاچای یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کند.یک وزنه‌بردار با تیم ملی خداحافظی می‌کند تلگرام