کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آیند

کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آینددنیای اقتصاد در صفحه تاریخ و اقتصاد درباره واردات شکر از انگلستان نوشت: کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آیند