تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!

تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی!این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات، از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد، این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستور العمل بانک مرکزی است. تخلف آشکار بانک‌ ها در تسهیلات‌ دهی! این روزها کمتر بانکی می‌توان Read more…