کاندروا بازی مقابل اسپانیا را از دست داد

کاندروا بازی مقابل اسپانیا را از دست دادیکی از مهم ترین مهره های هجومی ایتالیا نمی تواند مقابل اسپانیا بازی کند. کاندروا بازی مقابل اسپانیا را از دست داد یکی از مهم ترین مهره های هجومی ایتالیا نمی تواند مقابل اسپانیا بازی کند.کاندروا بازی مقابل اسپانیا را از دست داد گوشی موبایل