7 بازیکن لستر در تیم منتخب سال جان تری(عکس)

7 بازیکن لستر در تیم منتخب سال جان تری(عکس)جان تری، کاپیتان چلسی، رای اش برای تیم منتخب سال لیگ برتر را فاش کرد. 7 بازیکن لستر در تیم منتخب سال جان تری(عکس) جان تری، کاپیتان چلسی، رای اش برای تیم منتخب سال لیگ برتر را فاش کرد.7 بازیکن لستر در تیم منتخب سال جان تری(عکس) Read more…