مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنمسرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد. مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.مارچلو Read more…