نبود فریز نفتی به نفع ایران و اوپک

نبود فریز نفتی به نفع ایران و اوپکدرحالی‌که چند ماهی از آغاز افت قیمت نفت در بازارهای جهانی در نیمه اول سال ٢٠١٤ می‌گذشت، فشارهایی از محافلی در ایران بر وزارت نفت در راستای قانع‌کردن هم‌قطاران خود در اوپک برای کاهش سقف تولید سازمان اعمال می‌شد. نبود فریز نفتی به نفع ایران و اوپک درحالی‌که Read more…