شوخی موسسات ورشکسته با اقتصاد!

شوخی موسسات ورشکسته با اقتصاد!به دنبال توافق بانک‌ها، شبکه بانکی در چند روز آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود. شوخی موسسات ورشکسته با اقتصاد! به دنبال توافق بانک‌ها، شبکه بانکی در چند روز آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود.شوخی موسسات ورشکسته با اقتصاد! آهنگ جدید