استیماچ: افرادی نگذاشتند پرسپولیس را ببریم ::

مربی سپاهان اصفهان معتقد است اتفاقاتی در بازی با پرسپولیس افتاد که اجازه نداد آنها به پیروزی برسند. مد روز مدرسه