استاندار خوزستان، استعفایش را تکذیب کرد

عبدالحسن مقتدايى، همچنین با رد شايعه استعفاى خود كه در فضاى مجازى بازتاب داشته است و با بيان اي نكه حفاظت و رعايت از قانون حفاظت از بي تالمال است، خاطرنشان كرد: با اقتدار و تمام توان در خدمت نظام هستم و نه شايعه سازى مغرضان و نه كسالت و نه هيچ چيز ديگر، من Read more…