چرا ایران از خودروسازی دست نمی‌کشد؟

چرا ایران از خودروسازی دست نمی‌کشد؟رضی میری با اشاره به اینکه ایران هیچ‌گاه در حوزه اتومبیل موفق نبوده، ولی همواره سعی داشته که از قبل انقلاب اتومبیل‌ساز … چرا ایران از خودروسازی دست نمی‌کشد؟ رضی میری با اشاره به اینکه ایران هیچ‌گاه در حوزه اتومبیل موفق نبوده، ولی همواره سعی داشته که از قبل انقلاب Read more…