ازدحام کامیونهای حامل گندم در سیلوهای کرمان

ازدحام کامیونهای حامل گندم در سیلوهای کرمانافزایش نزولات جوی در کشور ازدیاد محصولات کشاورزی را در پی داشته است. در استان کرمان هم بارندگی های سال آبی گذشته ، افزایش محصولات کشاورزی از جمله گندم را سبب شده است. این موضوع مشکلاتی را برای سیلو کردن گندم های استان بوجود آورده است.۲۱:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج Read more…