احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن

احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکنطرفداران فوتبال ممکن است با تاخیر بیشتری شاهد جدال مجدد مورینیو و گواردیولا در مستطیل سبز باشند. احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن طرفداران فوتبال ممکن است با تاخیر بیشتری شاهد جدال مجدد مورینیو و گواردیولا در مستطیل سبز باشند.احتمال لغو دربی شهر منچستر در پکن موزیک جوان